Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

- ZA ODGOJITELJA/ICU, na vrijeme od godinu dana, na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, rad u Sukošanu

UVJETI:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.)

Uz prijavu priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju prekršajnog postupaka(ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13
  • životopis
  • domovnica - preslika
  • sanitarnu iskaznicu

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici vrtića dana 22.11.2016.god. i traje do 30.11.2016.god.

Napomena: natječaj će biti realiziran nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „ Zlatna lučica”Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23206 Sukošan, uz naznaku: ''Za natječaj”

 

KLASA:601-02/16-01/

URBROJ:2198/03-3/2-16-1

Sukošan, 21.11.2016. god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan