Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- SERVIRKA, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno / nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, rad u Debeljaku

UVJETI:

  • SSS

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog odnosno prekršajnog postupka, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

Natječaj traje od 15.11.2016. do 23.11.2016.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

Pisane prijave uz naznaku „ Za natječaj “ dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 601-02/16-01/
URBROJ: 2198/03-3/1-16-1

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan